Сис Консултинг ООД спечели безвъзмездно финансиране по линията на Европейския социален фонд

 

На 25.05.2010г. фирма „СИС Консултинг" ООД подписа с Договарящ орган: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Регионална служба по заетостта - София", договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г." и с наименование на проекта: „Обучение по английски език на служители в СИС Консултинг ООД".

 
Стойността на безвъзмездната финансова помощ се равнява на 80% от общата стойност на проекта. Така с финансовата помощ на Европейския съюз във фирмата ще бъде проведено вътрешнофирмено обучение по английски език - бизнес ниво с продължителност до 25 Декември 2010г.

*Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „СИС Консултинг” ООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или „Регионална служба по заетостта София”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

          EU flag 1ESF logo BG


 

 

 

Сис Консултинг ООД стартира нов проект в “ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ” АД

"СИС КОНСУЛТИНГ" ООД стартира проект за въвеждане на нова информационна система за управление на кредитни продукти в "Овергаз Капитал" АД. Фирмата ни се класира на първо място на проведената тръжна процедура за "Доставка на софтуер за нуждите на "Овергаз Капитал" АД". Новата информационна система ще обслужва целия процес по кандидатстване за кредит, усвояване и обслужване на месечните погасителни вноски за всички предлагани от "Овергаз Капитал" АД кредитни продукти.

 

"Овергаз Капитал"АД е дъщерно дружество на "Овергаз Холдинг" и предлага финансиране на индивидуални и корпоративни клиенти.

Сис Консултинг ООД пуска своя нов web-site

На 19.06.2007 Сис Консултинг ООД пусна своя нов web-sitе в мрежата.